Thành lập trung tâm văn hóa

 Thành lập trung tâm văn hóa

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 6966/QĐ-UBND

 Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA – THÔNG TIN VÀ THỂ THAO TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015,

 Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ qui định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

 Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 Căn cứ Thông tư số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Đài Phát thanh và Truyn hình thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Đài Truyn thanh thuộc y ban nhân dân cấp huyện;

 Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức và lao động hp đng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ;

 Căn cứ Thông báo số 481-TB/TU ngày 02/12/2016 Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3002/TTr-SNV ngày 12/12/2016 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao và Đài truyền thanh cấp huyện,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã, cụ thể như sau:

 1. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Ba Đình trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Ba Đình;

 2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Bắc Từ Liêm trên cơ sở p nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Bc Từ Liêm;

 3. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Cầu Giấy trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Cầu Giấy;

 4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Đống Đa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Bơi lội và Thể thao Thái Hà thuộc quận Đống Đa;

 5. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hà Đông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà Thiếu nhi và Đài Truyền thanh quận Hà Đông;

 6. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hai Bà Trưng trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng;

 7. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm;

 8. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hoàng Mai trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao quận Hoàng Mai;

 9. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Long Biên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Long Biên;

 10. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Nam Từ Liêm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm;.

 11. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tây H;

 12. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Thanh Xuân trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Thanh Xuân;

 13. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Ba Vì trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyn thanh huyện Ba Vì;

 14. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Chương Mỹ trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Chương Mỹ;

 15. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Đan Phượng trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Đài Truyn thanh huyện Đan Phượng;

 16. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Đông Anh trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Đài Truyền thanh huyện Đông Anh;

 17. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Gia Lâm trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Đài Truyền thanh huyện Gia Lâm;

 18. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Hoài Đức trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Đài Truyền thanh huyện Hoài Đức;

 19. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Mê Linh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện Mê Linh;

 20. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Mỹ Đức trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Mỹ Đức;

 21. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Phú Xuyên trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục th thao và Đài Truyền thanh huyện Phú Xuyên;

 22. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Phúc Thọ trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Phúc Thọ;

 23. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Quốc Oai trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Quốc Oai;

 24. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Sóc Sơn trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Sóc Sơn;

 25. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Sơn Tây trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh thị xã Sơn Tây;

 26. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Thạch Thất trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Thạch Thất;

 27. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Thanh Trì trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Thanh Trì;

 28. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Thanh Oai trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Thanh Oai;

 29. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Thường Tín trên cơ sở sáp nhập Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện Thường Tín;

 30. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Ứng Hòa trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm Thể dục thể thao và Đài Truyền thanh huyện ng Hòa.

 Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao

 1. Vị trí, chức năng:

 a) Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 b) Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND các quận, huyện, thị xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của sở Văn hóa và Thể thao, sở Thông tin và Truyn thông.

 c) Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở cấp xã, phường, thị trn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 a) Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt căn cứ trên chương trình phát triển kinh tế – xã hội hàng năm;

 b) Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điu kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

 c) Biên tập và thực hiện các chương trình phát thanh,truyn thanh; tổ chức và phi hp tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, cổ động trên địa bàn quận, huyện, thị xã;

 d) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Phát hiện và bi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ, thể dục th thao qun chúng;

 đ) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

 e) Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;

 g) Hp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi thành ph;

 h) Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

 i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

 k) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND quận, huyện, thị xã giao và theo quy định của pháp luật.

 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

 a) Cơ cấu tổ chức

 Cơ cấu của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó giám đốc và các Tổ chuyên môn nghiệp vụ: Tổ Hành chính – Tng hp, Tổ Văn hóa – Văn nghệ, Tổ Thể dục – Thể thao, Tổ Thông tin tuyên truyền.

 Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã bổ nhiệm, miễn nhiệm, theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của pháp luật.

 b) Biên chế

 Biên chế của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Th thao là biên chế sự nghiệp được UBND Thành phố phân bổ hàng năm. Trước mắt, biên chế của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao là tổng số biên chế đã giao cho các đơn vị.

 Trong quá trình hoạt động, căn cứ nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao được quyn ký hợp đồng lao động, hp đồng thuê, khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

 Điều 3. UBND Thành phố giao:

 1. Giám đốc Sở Nội vụ:

 a. Chủ trì, phối hp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

 b. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, chuyển giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động từ các đơn vị sáp nhập về Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao.

 2. Giám đốc S Tài chính:

 Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tng hp tài sản, tài chính, công nợ (nếu có) các đơn vị sáp nhập để bàn giao về Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; Giúp Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao điều chỉnh, bổ sung nguồn tài chính từ các đơn vị sáp nhập đang quản lý sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn vốn đầu tư phát triển Trung tâm theo kế hoạch hoạt động trong những năm tiếp theo.

 4. Giám đốc Sở Xâdựng:

 Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ tài liệu và chuyển giao trụ sở, các công trình xây dựng từ các đơn vị sáp nhập về Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quản lý.

 5. Chủ tịch UBND Quận, huyện, thị xã:

 a. Tổ chức thực hiện Quyết định của UBND Thành phố theo đúng quy định; Chủ trì phối hp với các sở, ban, ngành có liên quan hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định của nhà nước; xác định trụ sở chính của Trung tâm; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

 b. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao theo quy định của pháp luật và phân cấp của y ban nhân dân Thành phố; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức quản lý trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo đúng Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đi với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy;

 c. Rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức phù hp với vị trí việc làm, tạo điều kiện để công chức, viên chức thuyên chuyển, luân chuyển đến những vị trí việc làm phù hợp. Đi với lao động hp đng do các đơn vị tự ký, khi tiến hành sáp nhập phải chủ động chấm dứt hp đồng lao động đối với người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

 d. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định cơ chế tài chính của Trung tâm trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính ph
;
– Các Bộ: TT&TT, Nội vụ, VH-TT;
– Thường trực Thành 
ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;

– Các Phó Chủ tịch UBND TP;
– Công an Thành phố;
– BHXH Thành phố;
– Kho bạc Nhà nước Thành phố;
– VP UBND TP: CVP, PCVP N.N.Kỳ, P.C.Công, NC, TH, KGVX, TKBT;
– Lưu: VT, SNV(5b
n).

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Nguyễn Đức Chung

  

 tag: hoá   kỷ   niệm   74   thống   hóa-thông   28/8