Thủ tục chấm dứt hợp đồng khi hết hạn

Hết hạn hợp đồng vẫn tiếp tục làm việc

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động thì:

Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết này sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, nếu hợp đồng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục thì trong thời hạn 30 ngày phải ký hợp đồng mới, nếu hai bên không ký hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp

Nếu hợp đồng hết hạn nhưng không ký tiếp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hợp đồng cũ sẽ trờ thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Thời gian báo trước khi hết hạn hợp đồng

Căn cứ tại khoản 1 điều 47 Bộ Luật lao động 2012 quy định:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Mẫu thông báo hết hạn hợp đồng

 

 

tag: có cần năm nghỉ cách tính excel thai sản đang hđlđ thủ chưa quyết hàm tái công thức