9 công ty con, công ty liên kết của VietinBank lãi trước thuế hơn 1.220 tỷ đồng

Đa phần lợi nhuận các công ty con, công ty liên kết của VietinBank ghi nhận sự tăng trưởng so với năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế của 9 công ty con, công ty liên kết đạt hơn 1.220 tỷ. Riêng Ngân hàng liên doanh Indovina chiếm nhiều nhất với hơn 660 tỷ đồng.

Tính đến cuối 2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) sở hữu 9 công ty con và công ty liên kết, đa phần hoạt động kinh doanh của các công ty ghi nhận sự tăng trưởng so với năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế của 9 công ty con, công ty liên kết đạt hơn 1.220 tỷ.

Về Ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào), tính đến hết 2017, tổng dư nợ của ngân hàng đạt gần 204 triệu USD, tăng 29% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 244 triệu USD, tăng hơn 42% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế của năm 2017 đạt 4,3 triệu USD (khoảng 97 tỷ đồng), tỷ lệ ROE đạt 5,4%.

Ngân hàng liên doanh Indovina, tính đến 31/12/2017, tổng tài sản đạt hơn 40.324 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cuối 2016. Trong đó, dư nợ cho vay đạt gần 21.908 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản, tăng khoảng 12%. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt hơn 5.408 tỷ đồng, tăng hơn 4% và vốn điều lệ duy trì ở 193 triệu USD (tương đương 4.328 tỷ đồng).

Thu nhập lãi thuần trong năm đạt gần 1.282 tỷ đồng, tăng gần 34%. Lợi nhuận trước thuế 664 tỷ đồng, tăng trưởng 29%.

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Tổng tài sản tại 31/12/2017 đạt 1.062 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cuối 2016. Tổng tài sản uỷ thác công ty quản lý 2.945 tỷ đồng, giảm 8%.

Tổng doanh thu từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ và tư vấn đầu tư năm 2017 đạt lần lượt hơn 7 tỷ đồng; 0,8 tỷ đồng và 0,2 tỷ đồng. Danh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt gần 104 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2017 đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI). Doanh thu phí bảo hiểm của VBI đạt gần 889 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 890 tỷ đồng, tăng 29%. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm gần 120 tỷ đồng. Phí nhượng tái bảo hiểm là 244 tỷ đồng và hoa hồng nhương tái bảo hiểm đạt 77 tỷ đồng.

Thị phần của VBI tăng từ 0,8% năm 2014 lên xấp xỉ 2% vào 2015 và hai năm 2016, 2017 ở mức 2,4-2,5%. Lợi nhuận trước thuế của VBI năm 2017 đạt gần 85 tỷ đồng, tăng 12%.

Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Tính đến 31/12/2017, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 117 tỷ đồng, tăng gần 9% so với 2016. Tổng tài sản của công ty đạt 2.364 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho thuê tài chính (trước trích lập dự phòng) đạt 2.297 tỷ đồng, tăng 19%. Tỷ lệ nợ xấu giảm so với năm 2016 xuống dưới mức 2%.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Năm 2017, doanh thu hoạt động đạt gần 287 tỷ đồng, tăng gần 23% so với 2016. Trong đó, tăng mạnh nhất là doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, tăng đột biến từ 2,2 tỷ đồng năm 2016 lên 13,4 tỷ đồng vào năm 2017 và khoản lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán tăng gần 65%. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt gần 134 tỷ đồng, tăng 31%.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt gần 15 tỷ đồng, tăng gần 6% so với 2016. Trong khi đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 là hơn 20 tỷ đồng, giảm 25%. Do vậy, tổng lợi nhuận trước thuế 2017 chỉ đạt gần 8 tỷ đồng, giảm 34%.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam. Tổng thu nhập của công ty năm 2017 đạt hơn 39 tỷ đồng, chủ yếu là thu nhập từ hoạt động định giá tài sản. Lợi nhuận trước thuế hơn 7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Chuyển tiền Toàn cầu VietinBank đạt doanh số chuyển tiền 1.556 triệu USD, tăng 65% so với 2016. Thu phí chuyển tiền gần 42 tỷ đồng, tăng 51%. Thu nhập từ lãi chênh lệch tỷ giá đạt hơn 11 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 34 tỷ đồng, tăng 186% so với 2016 cùng với ROE đạt 48% và ROA đạt 17%.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/9-cong-ty-con-cong-ty-lien-ket-cua-vietinbank-lai-truoc-thue-hon-1220-ty-dong-51488.htm

Tag: vietinak đông đô sài gòn cổ hà nội du học vietint mại vietin nhân thọ aviva tuyển dụng nghệ hạ tầng giáo dục vietinco tràng an triển homes vietincom hưng yên hung yen