mẫu đơn khiếu nại công ty

mẫu đơn khiếu nại công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi (1): …………………………………………………

Họ và tên (2): ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Số CMND:…………………. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………

Bộ phận:…………………………………… Chức vụ:…………………………

Nay tôi làm đơn này khiếu nại về (3):………………………………………….

Nội dung khiếu nại (4):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do khiếu nại (5) (tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị (6):

– Xem xét, xác minh lại hành vi/quyết định;

– Giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và chính sách đã đề ra, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…. tháng …. năm…..

 

Người khiếu nại

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

tag: kiện   tố   cáo   khởi   cổ   phần   phương   chấm   dứt   đồng   đòi   nợ   cấp   nước   trong   không   đóng   hiểm   lừa   đảo   chiếm   đoạt   tài   sản