Mẫu Giấy Ủy Quyền Đăng Ký Thành Lập Công Ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY UỶ QUYỀN

(Về việc đăng ký thành lập công ty)

Số: …….

 

I. Bên ủy quyền

Họ và tên : …………………………… Giới tính ……………………………
Chứng minh nhân dân số : ………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….
Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại : ……………………………………………………………………

Bên ủy quyền là người dự kiến làm đại diện theo pháp luật của …………… (Tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký thành lập)
II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên : …………………………… Giới tính ……………………………
Chứng minh nhân dân số : ………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….
Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại : ……………………………………………………………………

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………  (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở – ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)để nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cho …………. (Tên doanh nghiệp dự kiến đăng ký thành lập);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Các thông tin liên quan

Đối với “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp” cần chú ý một số vấn đề sau:
–  Các bên cần lưu ý về nội dung Phạm vi ủy quyền trong Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có phạm vi là thực hiện thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không bao gồm phạm vi ủy quyền đối với các công việc thực hiện sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp như nộp tờ khai thuế môn bài, đăng ký mua chữ ký số…
Bản chất của “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp”?
Khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có thể tự mình tiến hành nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước hoặc thực hiện việc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác. Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp thể hiện thỏa thuận giữa bên có nhu cầu thành lập doanh nghiệp và bên nhận ủy quyền về việc thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Phạm vi ủy quyền của Giấy ủy quyền này chỉ giới hạn trong việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
“Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp” được sử dụng trong những trường hợp nào?
– Bên ủy quyền thuộc đối tượng được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Bên ủy quyền có nhu cầu thuê cá nhân, tổ chức khác thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Bên nhận ủy quyền là cá nhân, tổ chức có khả năng thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.
“Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp” không được sử dụng trong những trường hợp nào?
– Bên ủy quyền không đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Bên nhận ủy quyền không có khả năng thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp.
– Phạm vi ủy quyền nằm ngoài việc thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Hạn chế của “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp”?
– Hiệu lực pháp lý không bền vững, các bên có thể chấm dứt thực hiện việc ủy quyền hoặc nhận ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp bất cứ lúc nào.
– Chỉ sử dụng trong trường hợp thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
– Giấy ủy quyền có hiệu lực pháp luật trong thời gian ngắn.
Ưu điểm của “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp”?
– Nội dung trong Giấy ủy quyền đơn giản, các bên có thể thỏa thuận và ký kết tỏng thời gian ngắn.
– Là căn cứ pháp lý để bên nhận ủy quyền thực hiện các công việc đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
– Bên ủy quyền có thể giao việc thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho bên nhận ủy quyền, và bên ủy quyền không cần trực tiếp thực hiện thủ tục này.
Tag: mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty