Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 06/2020/TT-BGDĐT

 Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

 THÔNG TƯ

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC, CÁC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH, LIÊN NGÀNH VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2019/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Căn cứ Nghị định s 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định s 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chtiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chtiết và hướng dn thhành một số điều của Luật Giáo dục;

 Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chun, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chun và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:

 “4. Ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.”

 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 như sau:

 “4. Ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.”

 3. Thay thế Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở bằng Mẫu số 03 ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

 Điều 2. Thay đổi từ, cụm từ của Điều 7 và Điều 14

 1. Thay đổi cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học” thành cụm từ “lý lịch khoa học” tại các điểm a, b, e khoản 3 Điều 7 và khoản 7 Điều 14.

 2. Thay đổi từ “thường xuyên” thành từ “hằng năm” tại khoản 7 Điều 14.

 Điều 3. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước; người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đ
ào tạo;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Hội đồng Giáo sư nhà nước;
– Bộ trưởng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Như Điều 3;
– Công báo;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– C
ng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10b).

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Văn Phúc

 

 PHỤ LỤC

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Mẫu số 03

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 (Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư)

 (Dán ảnh mầu 4×6 cm)

1. Thông tin chung

 – Họ và tên: ………………………………………………………………………………

 – Năm sinh: ……………………………………………………………………………….

 – Giới tính: ………………………………………………………………………………..

 – Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): ………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 – Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): ………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

 – Ngành, chuyên ngành khoa học: ……………………………………………………………………..

 – Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): ………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 – Chức vụ cao nhất đã qua: ……………………………………………………………………………..

 – Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo):

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 – Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):

 ………………………………………………………………………………………………………………

 – Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động)

 2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình

 a) Tổng số sách đã chủ biên: ……… sách chuyên khảo; ………… giáo trình.

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).

 2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học

 a) Tổng số đã công bố: …….. bài báo tạp chí trong nước; …….. bài báo tạp chí quốc tế.

 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gn đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công b, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn – nếu có):

 – Trong nước: ……………………………………………………………………………………………..

 – Quốc tế: ………………………………………………………………………………………………….

 2.3. Các nhiệm vụ khoa hc và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên)

 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: …….. cấp Nhà nước; ……… cấp Bộ và tương đương.

 b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã s, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):

 ………………………………………………………………………………………………………………..

 2.4. Công trình khoa học khác (nếu có)

 a) Tổng số công trình khoa học khác:

 – Tổng số có: ………. sáng chế, giải pháp hữu ích

 – Tổng số có: ………. tác phẩm nghệ thuật

 – Tổng số có: ………. thành tích huấn luyện, thi đấu

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan cp):

 ………………………………………………………………………………………………………………..

 2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ

 a) Tổng số: …………. NCS đã hướng dẫn chính

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn):

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 3. Các thông tin khác

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật thành tích huấn luyện, thi đấu…; khliệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn…):

 ………………………………………………………………………………………………………………..

 3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có):

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt trích dẫn (nếu có):

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 3.4. Ngoại ngữ

 – Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: ……………………………………………..

 – Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: …………………………………………………………………….

 Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

 … (Địa danh)…, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)