Các Quy Định Về Tư Cách Pháp Nhân

1. Tư cách pháp nhân của công ty là gì

Pháp nhân là thuật ngữ pháp lý chỉ một thực thể mang tính hội đoàn. Có rất nhiều quan điểm và học thuyết giải thích cho khái niệm pháp nhân như: có thuyết cho pháp nhân là một chủ thể giả tạo, có thuyết cho nó là một chủ thể thực sự…vv Song theo quy định của pháp luật Việt Nam thì pháp nhân là những tổ chức (khác với thể nhân – chỉ con người) có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động pháp lý khác như kinh tế, xã hội.
Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2005 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

Được thành lập hợp pháp tức là phải được tồn tại dưới một hình thái xác định và phải được cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận;

Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ bao gồm các cơ quan lãnh đạo, bộ phận chuyên môn của tổ chức, đảm bảo cho tổ chức có khả năng thực tế để hoạt động và điều hành đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động pháp nhân;

Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó tức pháp nhân tự chịu trách nhiệm tài sản của mình và trong giới hạn tài sản của mình

Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc.

Như vậy, tư cách pháp nhân là tư cách để xác định trách nhiệm tài sản (vô hạn hay hữu hạn) của tổ chức, doanh nghiệp tức là nếu có tư cách pháp nhân sẽ tách bạch tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp với pháp nhân là doanh nghiệp đó (chịu trách nhiệm hữu hạn), còn doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân thì không có sự tách bạch này (chịu trách nhiệm vô hạn).

2. Công ty có tư cách pháp nhân khi nào – điều kiện để công ty có tư cách pháp nhân

Theo điều 94 Bộ luật Dân sự, một tổ chức được công nhận là có tư cách pháp nhân khi hội đủ 4 điều kiện sau đây:

Tổ chức đó được thành lập hợp pháp (theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản độc lập đó.

Nhân danh mình tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập..

3. Các công ty không có tư cách pháp nhân

Nhiều bạn đặt câu hỏi là doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không tại sao

Hiện nay chỉ còn có doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân thôi.

“Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật dân sự về pháp nhân thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2005 cũng có quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Do một cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng được các quy định nói trên và vì vậy, doanh nghiệp tư nhân không được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp.

Vậy nên bạn có thể tự mình giải đáp được câu hỏi công ty hợp danh có tư cách pháp nhân hay không

4. Hồ sơ pháp nhân của công ty gồm những gì

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Điều lệ kinh doanh.

Giấy chứng nhận đầu tư ( đối với doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật).

Giấy chứng nhận đăng kí mã số thuế và mã số hải quan.

Số tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng, mẫu dấu và mẫu chữ kí của kế toán trưởng và giấy ủy quyền nếu có.

Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh , sổ đăng kí thành viên đối với công ty cổ phần.

Các giấy ủy quyền của người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp và các ủy quyền của cổ đông, chủ sở hữu trong doanh nghiệp (nếu có).

Thỏa ước lao động tâp thể.

Hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp không giống nhau vì nó còn phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh.

5. Chi nhánh doanh nghiệp có tư cách pháp nhân không

Theo nội dung quy định điều 84 nêu trên thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc trụ sở chính, được thành lập hợp pháp và có con dấu và tài khoản riêng nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản cũng phải nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó. Vì vậy, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Tag: tnhh tổng liên ko mtv thế tiếng anh adecco bùi cnc bán xây dựng hiểm cp trực tuyến csv cung cấp cầu mekong nước ngoài nguồn lực skynet quốc thanh niên phát triển chuyển nhượng mua thông báo thay đổi thuê tra cứu thủ tục thọ phi nhà minh đúng sai